جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی

علوم اجتماعی و جامعه شناسی ، نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی ، (پایان نامه) (تعداد صفحات 250)


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:11949 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 250

حجم فایل:840 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چكيده ..............................................................................................................

مقدمه .............................................................................................................

فصل اول: طرح تحقيق ..........................................................................................

1-1- بيان مساله ..................................................................................................

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق ................................................................................

1-3- فرضيه .....................................................................................................

1-4- اهداف تحقيق .............................................................................................

1-5- پيشينه تاريخي ..............................................................................................

1-6- روش‌شناسي تحقيق ........................................................................................

1-7- محدوديتهاي پژوهش .....................................................................................

1-8- تعريف اصطلاحات و واژه‌ها ..........................................................................

فصل دوم: كليات و مباني نظري پژوهش ..................................................................

2-1- توسعه و اهداف آن «ديدگاههاي نظري» .........................................................

2-2- توسعه با تاكيد بر نقش زنان ...........................................................................

2-3- ديدگاههاي موجود در تئوري زن و توسعه ......................................................

2-4- نقش مشاركت زنان در اقتصاد روستايي .............................................................

2-4-1- اهميت اشتغال زنان در مناطق روستايي ..........................................................

2-4-2- جايگاه زنان در توسعه روستايي و كشاورزي ...................................................

2-4-3- نقش زنان روستايي در دامداري ...................................................................

2-4-4- صنايع دستي ..........................................................................................

2-4-4-1- تاريخچه صنايع روستايي در ايران ................................................................

2-4-4-2- اهداف ايجاد صنايع روستايي ..................................................................

2-4-4-3- نقش زنان روستايي در توليد صنايع دستي ...................................................

2-4-4-4- اثرات صنايع روستايي بر اشتغال زنان روستايي ايران .........................................

2-5- اهرم آموزش و كيفيت بهره‌گيري زنان ..............................................................

2-6- توسعه پايدار و نقش محوري زيست محيطي زنان روستايي .......................................

2-7- مسائل و مشكلات زنان روستايي .......................................................................

فصل سوم: كليات و ويژگيهاي طبيعي تالش ...............................................................

3-1- موقعيت، حدود و وسعت ............................................................................

3-2- توپوگرافي ................................................................................................

3-3- اقليم ......................................................................................................

3-3-1- شرايط اقليمي منطقه .............................................................................

3-3-2- درجه حرارت ........................................................................................

3-3-3- بارندگي ..............................................................................................

3-3-4- رطوبت نسبي ........................................................................................

3-3-5- تبخير ...................................................................................................

فصل چهارم: نگرشي بر جغرافياي انساني تالش ..............................................................

4-1- توزيع و تراكم جمعيت ....................................................................................

4-2- ساخت جنسي و سني ....................................................................................

4-3- نيروي انساني و اشتغال .................................................................................

4-3-1- جمعيت شاغل بر حسب گروههاي عمده فعاليت .............................................

4-4- جمعيت و تغييرات آن ...................................................................................

4-5- عناصر جمعيتي ...........................................................................................

4-5-1- ميزان مواليد در شهرستان تالش ....................................................................

4-5-2- باروري .................................................................................................

4-5-3- مرگ و مير ..........................................................................................

4-5-4- رشد جمعيت در شهرستان تالش ...................................................................

4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش .......................................................................

4-6- وضع سواد و كيفيت آموزش .........................................................................

4-6-1- بررسي وضع سواد در شهرستان تالش .............................................................

4-6-2- آموزش ................................................................................................

4-6-3- نهضت سوادآموزي ................................................................................

4-7- بهداشت و درمان .......................................................................................

4-8- شاخصهاي بهداشتي .....................................................................................

فصل پنجم: چگونگي تاثيرگذاري زنان روستايي تالش بر توسعه منطقه:..................................

5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعاليتهاي روستايي منطقه .............................

5-1-1- بستر اكولوژيكي و عمومي منطقه مورد مطالعه ...........................................

5-1-2- بستر جمعيتي روستاهاي منطقه مطالعاتي .....................................................

5-1-3- متغيرهاي اكولوژيكي-اقتصادي در روستاهاي شهرستان تالش ...............................

5-1-4- سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستاهاي تالش ............................................

5-1-5- نقش و حيطه كار زنان در فعاليتهاي غير زراعي ..............................................

5-1-5-1- دامداري و پرورش طيور ........................................................................

5-1-5-2- زنبورداري ..........................................................................................

5-1-5-3- نوغانداري .........................................................................................

5-1-5-4-صنايع روستايي .....................................................................................

5-2- ويژگيهاي اجتماعي- اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه .............................

5-2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره‌گيري از سواد و تاثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه ....

5-2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها .....................................................

5-2-3- منزلت اجتماعي واشتغال زنان ....................................................................

5-2-4- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه ..............................................

5-2-5- نقش و جايگاه تصميم‌گيري و مديريتي زنان در امور توليدي و
خانوادگي................................................................................................................

5-3- نقش زنان روستايي تالش در حمايت و حفاظت از منابع طبيعي و محيط
زيست .....................................................................................................................

فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات .........................................................................

6-1- نتيجه‌گيري ..................................................................................................

6-2- پيشنهادات ................................................................................................

6-3- پيوستها ...................................................................................................

فهرست منابع و ماخذ فارسي .................................................................................

فهرست منابع و ماخذ لاتين ....................................................................................

چكيده انگليسي ...................................................................................................


فهرست جداول

عنوان                                                                                   صفحه

جدول شماره 2-1- زنان در شاخصهاي توسعه به تفكيك مناطق جغرافيايي در
جهان ....................................................................................................................

جدول شماره 2-2- وضعيت اشتغال زنان روستايي به تفكيك مشاغل در سال
 1375....................................................................................................................

جدول شماره 2-3- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعاليتهاي كشاورزي در استانهاي كشور      

جدول شماره 2-4- مراحلي كه زنان در آن مشاركت دارند .............................................

جدول شماره 2-5- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهاي كشور     

جدول شماره 4-1- تعداد شهرها، دهستانها و آباديهاي داراي سكنه به تفكيك
بخش ......................................................................................................................

جدول شماره 4-2- جمعيت بر حسب جنس به تفكيك ساكن و غير
ساكن .....................................................................................................................

جدول شماره 4-3- تعداد جمعيت و درصد شهرنشيني تالش طي سالهاي
65-1375 .............................................................................................................

جدول شماره 4-4- تعداد جمعيت و درصد شهرنشيني بازسازي نشده در شهرستان تالش سالهاي 65-1375    

جدول شماره 4-5- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزايش آن در شهرستان تالش سالهاي 65-1375    

جدول شماره 4-6- وضعيت سوادآموزي در شهرستان تالش 1375 ...................................

جدول شماره 4-7- شاخصهاي بهداشتي ...................................................................

جدول شماره 5-1- سهم زنان و مردان در پرورش دام «گاو، طيور» به تفكيك
فصول ...................................................................................................................

جدول 5-2- پراكندگي گروههاي زنان زنبوردار استان گيلان ............................................

جدول 5-3- مراحل و سهم كار زنان و مردان در پرورش كرم ابريشم.................................

جدول 5-4- سطح تحصيلات به تفكيك زن و مرد در روستاهاي نمونه ..............................

جدول 5-5- نحوه توزيع ساعات كارهاي خانگي و اقتصادي در يك شبانه‌روز به تفكيك مرد و زن   

جدول 5-6- توزيع ساعات كار زنان خانوار بر حسب انواع فعاليتها به تفكيك سطوح تحصيلي ...

جدول 5-7- توزيع ساعات كار زنان خانوار بر حسب انواع فعاليتها به تفكيك گروههاي سني ....

جدول 5-8- توزيع روزهاي كار زنان بر حسب فصول و انواع محصولات مورد كشت ..............

جدول شماره 5-9- اشتغالات داراي پائين‌ترين منزلت و ارزش از نظر
پاسخگويان................................................................................................................

جدول شماره 5-10- شكل مرجع كار از نظر زنان روستايي ...............................................

جدول شماره 5-11- جايگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانواده ....................

جدول شماره 5-12- حجم كار زراعي زنان در طي سال به تفكيك سطوح درآمدي
خانوار.....................................................................................................................

جدول شماره 5-13- توزيع انواع تصميم‌گيريها بر حسب جنسيت .......................................

جدول شماره 5-14- انواع تصميمات متخذه .............................................................

 


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: علوم اجتماعی جامعه شناسی نقش زنان فعالیت اجتماعی اقتصادی

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder