جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

1ـ1. هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌


  دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده:11938 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 104

حجم فایل:89 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 10,400 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌


فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:104

فهرست‌ مندرجات‌                                                                                                                                                              شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌                                                                                                        1 تا10

هدف‌ و جايگاه‌                                                                                                                  1 تا 4

ديدگاه‌ كلي‌                                                                                                   5

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌                                                                                                   6 تا 7

دامنه‌ كاربرد                                                                                             8 تا 9

واحد گزارشگر                                                                                               10

ساير موارد                                                                                                   11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                             1-1 تا 13-1

             استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                       5-1 تا 6-1

             وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌                             7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي                                                   1-2 تا 35-2

             كيفيت‌ اهميت‌                                                                         6-2 تا 7-2

             خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات                                       8-2 تا 19-2

             مربوط‌ بودن‌                                                                          8-2 تا 11-2

             ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌                                       9-2 تا 10-2

             ـ انتخاب‌ خاصه‌                                                                                11-2

             قابل‌ اتكا بودن‌                                                                        12-2 تا 19-2

             ـ بيان‌ صادقانه‌                                                                       14-2 تا 15-2

             ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                                                                                               16-2

             ـ بي‌طرفي‌                                                                                        17-2

             ـ احتياط‌                                                                                        18-2

             ـ كامل‌ بودن‌                                                                                     19-2

             خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌                                20-2 تا 29-2

             قابل‌ مقايسه‌ بودن‌                                                          21-2 تا 26-2

             ـ ثبات‌ رويه‌                                                                             24-2

             ـ افشائيات‌                                                                    25-2 تا 26-2

             قابل‌ فهم‌بودن‌                                                                 27-2 تا 29-2

             ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌                                                    28-2

           ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                                                                                              29-2

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                                             شمـاره‌ بنـد  


             محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌                   30-2 تا 34-2

             ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌                                              31-2 تا 32-2

             ـ به‌ موقع‌ بودن‌                                                                         33-2

             ـ منفعت‌ و هزينه‌                                                                  34-2

             تصوير مطلوب‌                                                                        35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌                                                                                      1-3 تا 50-3

           داراييها و بدهيها                                                               5-3 تا 34-3

                داراييها                                                                     5-3 تا 18-3

           ـ تعريف‌ دارايي‌                                                                      5-3

           ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌                                   6-3 تا 10-3

           ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌                                                           11-3 تا 14-3

           ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌                                                                              15-3 تا 16-3

           ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                                           17-3

           ـ مخاطره‌                                                                           18-3

               بدهيها                                                                    19-3 تا 28-3

         ـ تعريف‌ بدهي                                                                   19-3 تا 23-3

           ـ تعهدات‌                                                                   24-3 تا 27-3

           ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                                             28-3

           ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها                                             29-3 تا 34-3

           ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها                                                                              29-3 تا 30-3

           ـ تهاتر داراييها و بدهيها                                                                                     31-3 تا 34-3

         حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌                                                                                    35-3 تا 42-3

         درآمدها و هزينه‌ها                                                          43-3 تا 44-3

         آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌                                           45-3 تا 50-3


پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                                                      شمـاره‌ بنـد


فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌                                             1-4 تا 50-4

             مراحل‌ شناخت‌                                                                5-4 تا 8-4

             معيارهاي‌ شناخت‌                                                      6-4 تا 10-4

                 شناخت‌ اوليه‌                                                           6-4

                 تجديد اندازه‌گيري‌                                                                                              7-4

                 قطع‌ شناخت‌                                                                  8-4

                 شناخت‌ درآمد و هزينه‌                                                                               9-4 تا 10-4

             فرايند شناخت‌                                                              11-4 تا 27-4

                 رويدادهاي‌ گذشته‌                                                                                     11-4 تا 14-4

                معاملات‌                                                                15-4 تا 21-4

                 رويدادهايي‌ غير از معاملات‌                                       22-4 تا 24-4

                 قطع‌ شناخت‌                                                   25-4 تا 27-4

             شناخت‌ درآمد و هزينه‌                                                                                28-4 تا 36-4

                   شناخت‌ درآمد                                                     28-4 تا 31-4

                   شناخت‌ هزينه‌                                                      32-4 تا 36-4

           كافي‌ بودن‌ شواهد                                                      37-4 تا 39-4

           قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌                                                    40-4 تا 50-4

                 اندازه‌گيري‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولي                                   44-4 تا 45-4

                 ابهام‌ درباره‌ ميزان‌ منافع‌                                                                            46-4 تا 49-4

                 وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌                                                                                     50-4

                                                                                                                  

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گيري‌ در صورتهاي‌ مالي‌                                       1-5 تا 35-5

             نظامهاي‌ اندازه‌گيري                                                       10-5 تا 30-5

                بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌                                           11-5 تا 18-5

                 ارزش‌ جاري‌                                                                                           19-5 تا 27-5

                 تعديل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومي                              28-5 تا 30-5

          نتيجه‌گيري‌                                                           31-5 تا 35-5


             پيوست‌ شماره‌ يك‌ ـ تأثير نگهداشت‌ سرمايه‌ براندازه‌گيري‌ سود

             پيوست‌ شماره‌ دو ـ مثالي‌ ساده‌ از يك‌ نظام‌ مبتني‌بر ارزش‌ جاري‌ واقعي‌


پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌


فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

                                                           شمـاره‌ بنـد


فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي                                                 1-6 تا 43-6

             ويژگيهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                 5-6 تا 10-6

                   ادغام‌ اطلاعات‌                                                                                          6-6 تا 7-6

               طبقه‌بندي                                                           8-6 تا 9-6

               ارتباط‌ متقابل‌ صورتهاي‌ مالي‌                                         10-6

             اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                  11-6 تا 17-6

                   صورتهاي‌ مالي‌ اساسي                                               11-6 تا 12-6

               يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي                             13-6 تا 16-6

               اطلاعات‌ متمم‌                                                                                                      17-6

             ترازنامه‌                                                                  18-6 تا 21-6

             صورتهاي‌ عملكرد مالي                                               22-6 تا 37-6

             صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد                                             38-6 تا 40-6

             انعطاف‌پذيري‌ مالي                                                     41-6 تا 43-6


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت و دانلود فایل
برچسب ها: گزارشگري‌ مالي دامنه‌ كاربرد واحد گزارشگر كيفيت‌ اهم

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

                           

فروشگاه ساز فایل رایگان

                       

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder